I5-10400F + RTX 3060 GoldenMaster V

  • $1.399.990CLP