I5-10400F + RTX 3070 GoldenMaster VII

  • $1.799.990CLP